Darmowa wysyłka dla wszystkich zamówień już od 199 zł
I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Cyrulicy;
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cyrulicy.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem internetowym Cyrulicy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
II. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.cyrulicy.pl.
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Sklep internetowy Cyrulicy, działający pod adresem www.cyrulicy.pl, prowadzony jest przez Cyrulicy Sp. z o o. z siedzibą przy Mariacka 37, 40-014 Katowice, REGON: 389106398 , NIP: 6342997494, KRS: 0000904405

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: w celu poprawnego korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności, a w tym składania zamówień należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową. Klient powinien ponadto posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Sklepu, jeżeli sprzęt lub oprogramowanie, z którego korzysta Klient nie spełnia wymagań technicznych określonych w niniejszym punkcie.
W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklep internetowy Cyrulicy zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu https://cyrulicy.pl/regulamin-sklepu/ oraz informacji zamieszczonej w stopce.
 
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
Klient może złożyć zamówienie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
Sklep Internetowy Cyrulicy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, że skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez sklep internetowy Cyrulicy za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetowej lub godzące w dobre imię Sklepu internetowego Cyrulicy.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
Klient zobowiązany jest w szczególności do:
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu internetowego Cyrulicy,
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.cyrulicy.pl, wybrać stronę sklep, a następnie podążać za komunikatami, które wyświetla strona. Płatności można dokonać za pomocą usługi paypal, lub systemu t-pay. Przed dokonaniem zakupu należy zatwierdzić regulamin sklepu i regulamin promocji.
Do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. Wysłanie Zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem internetowym Cyrulicy Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 
V. Dostawa
Dostawa Towarów możliwa jest w obrębie obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, jak i wybranych państw europejskich i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem  firmy InPost lub kuriera GLS. Nie ma możliwości osobistego odbioru zamówionego towaru w naszym sklepie.
Koszty dostawy: informacje o kosztach dostawy znajdują się pod adresem: https://cyrulicy.pl/koszt-dostawy-i-czas-realizacji-zamowienia/. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
Termin realizacji dostawy: informacje o czasie dostawy znajdują się pod adresem: https://cyrulicy.pl/koszt-dostawy-i-czas-realizacji-zamowienia/ i liczy się od dnia zaksięgowania na koncie płatności.
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu https://cyrulicy.pl/regulamin-sklepu/ przeczytać lub sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej paragon fiskalny.
 
VI. Ceny i metody płatności
Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.
Klient ma możliwość uiszczenia ceny
– w sklepie za pomocą usługi PayPal, t-pay, Paynow lub BLIK.
 
VII. Bony rabatowe i ich wykorzystywanie
1 Bony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności.
2 Bony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia.
3. Nie można otrzymać zwrotu bonu rabatowego, kiedy towar zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony.
4 Bony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Bonów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku bonów rabatowych.
 
 VIII. Prawo odstąpienia od umowy
Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować Sklep Cyrulicy Sp. z o o. z siedzibą przy ul. Morcinka 21 40-124, REGON: 389106398 , NIP: 6342997494, KRS: 0000904405, T: 606966317 E: sklep@cyrulicy.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Klient może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Może także wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy, który znajduje się w paczce z zamówieniem lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na nasz adres e-mail: sklep@cyrulicy.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Produkt powinien zostać odesłany lub przekazany Sklepowi przez Klienta niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Sklep nie ponosi kosztu zwrotu rzeczy. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– adresat: Cyrulicy – Dominik Rychlik, ul. Mikołowska, 40-066 Katowice, T:606966317
– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)
– data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)
– imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– adres konsumenta(-ów)
– podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– data
(*) niepotrzebne skreślić.
 
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] -556[3] Kodeksu Cywilnego.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Cyrulicy Sp. z o. o. , Mikołowska 40/19, 40-066 Katowice, T:606966317 E: sklep@cyrulicy.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Sklep jest producentem Towarów. Sklep jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.
 
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
Sklep internetowy Cyrulicy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Cyrulicy Sp. z o. o., ul. Mikołowska 40/19, 40-066 Katowice, T:606966317 E: sklep@cyrulicy.pl.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 
X. Ochrona danych osobowych 
Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi sklepu internetowego www.cyrulicy.pl.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Cyrulicy – Dominik Rychlik danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia. Informacje o kliencie są wykorzystywane tylko i wyłącznie do transakcji kupna i sprzedaży.
Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do firmy Cyrulicy Sp. z o o. z siedzibą przy ul. Morcinka 21 40-124, REGON: 389106398 , NIP: 6342997494, KRS: 0000904405 zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.
 
XI. Postanowienia końcowe
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Internetowego Cyrulicy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.